<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6736052\x26blogName\x3dUBTSLA_+Un+p%C3%A1jaro+negro+/+UnBroken_Th...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://unbrokenthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://unbrokenthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d341574796833136684', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

jueves

- desde una máxima de Van der Bold"..., para que el cerebro humano demuestre su completa superioridad sobre el electrónico primero debe apartarse de su nefasta influencia..."aunque Van der Bold realmente dijo: "..., para que el hombre honesto demuestre su completa superioridad sobre el malvado...,"